Робота кафедри

факультет сільськогосподарського машинобудування

   На сьогоднішній день кафедра іноземних мов забезпечує висококваліфіковане викладання іноземних мов (англійської, німецької та ділової іноземної мови) для бакалаврів, магістрів, аспірантів та співробітників університету.

   Науково-педагогічна діяльність викладачів кафедри іноземних мов здійснюється за напрямками:

 1. Професійна спрямованість навчання іноземним мовам.

 2. Диференціація навчання.

 3. Інформаційно-комунікаційні технології навчання.

 4. Впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання.

   Суть професійної спрямованості полягає в тому, що курс іноземної мови поступово виходить за рамки загальноосвітньої дисципліни. Сьогодні вона розглядається як одна із складових професійної підготовки поряд зі спеціальними дисциплінами.

   Диференціація навчання полягає у диференціації робочих програм, у розподілі академічних груп за рівнем знань та різнорівневому методично-дидактичному забезпеченні. Головна ідея – це надання усім студентам, незалежно від рівня їх підготовки, умов для подальшого розвитку іншомовних знань, навичок та вмінь, отриманих ними до вступу до університету. Сутність – забезпечення індивідуалізованого засвоєння студентами навичок та умінь іншомовної діяльності на основі віртуальної комунікативної практики в усіх її видах: аудіюванні, читанні, мовленні та письмі.

   Базовим підручником з англійської мови є навчальний посібник «Business English», створений викладачами кафедри Ю.А. Гапоном, Н.А. Шушиною у 1998 році. Викладачем О.М. Гавриленко складено методичний пакет “Інтерактив”, який активно впроваджується у навчальний процес. Пакет містить комплекс вправ та дидактичних матеріалів, побудованих за такими технологіями: технології кооперативного навчання, технології колективно-групового навчання, (“мозковий штурм”, “навчаючи – вчись”, “case-метод”) та технології ситуаційного моделювання: драматизація, ток-шоу, дебати. Викладачами кафедри видано більше 100 методичних вказівок та 1 базовий підручник.

   Загальнонаукова робота кафедри проводиться за темами: “Іноземні мови для професійних цілей”, “Засоби активізації вивчення іноземних мов у технічному ВНЗ”.

   При кафедрі працює науково-методичний семінар “Сучасні дидактичні концепції в освіті”. Щорічно кафедра проводить науково-практичні конференції, в роботі яких активну участь беруть як викладачі, так і студенти.

   Кафедра продовжує здійснювати пошук нових форм та методів навчання, які б здійснювали підготовку спеціалістів, спроможних відповідати сучасним вимогам суспільства.

   Загальнонаукова робота кафедри проводиться за темами: "Іноземні мови для професійних цілей", "Засоби активізації вивчення іноземних мов", "Оптимізація профільного програмного словникового складу".

   Доцентами кафедри також проводяться наукові дослідження у галузях романо-германської філології та методики викладання іноземних мов у технічному ВНЗ. Кафедра здійснює пошук нових форм та методів навчання, які б забезпечували якісну підготовку спеціаліста, спроможного відповідати сучасним вимогам суспільства.

   Викладачами кафедри організовані курси із вивчення англійської мови викладачами, студентами, аспірантами та докторантами університету.

   Кафедра іноземних мов тісно співпрацює з підприємствами, організаціями, державними установами та державними навчальними закладами м. Кіровограда.  Зокрема викладачі кафедри викладають англійську мову на курсах підвищення кваліфікації у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Кіровоградської державної адміністрації.

   При кафедрі працює науково-методичний семінар "Сучасні дидактичні концепції в освіті".

   Кафедра веде підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів з іноземної мови, а також аспірантів до здачі кандидатського іспиту за такими спеціальностями:

 • 05.03.01 "Процеси механічної обробки, верстати та інструменти";

 • 05.05.11 "Машини і засоби механізації с.-г. виробництва";

 • 05.09.03 "Електротехнічні комплекси та системи";

 • 05.16.04 "Ливарне виробництво";

 • 05.13.07 "Автоматизація технологічних процесів";

 • 08.04.01 "Фінанси, грошовий обіг і кредит";

 • 08.06.04 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит";

 • 08.09.01 "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика".

 • 07.00.07 "Iсторiя науки i технiки".

На кафедрі використовуються такі комп'ютерні програми:

 • Прослуховування англомовних аудіо-записів діалогів підручника "Business English" та його фонетичних розділів.

 • Комп’ютеризовані лабораторні роботи по закріпленню пройденого матеріалу (VT2000, 11 розділів).

 • Виконання електронних тестів за пройденими темами "English Base" та "English Test".

 • Використання електронного англомовного словника Lingvo.

 • Виконання мультімедійної комп'ютерної програми "Everyday English in Сommunication" (теоретичні відомості з прикладами, програми для запам'ятовування діалогів, англомовні діалоги, виконання різноманітних вправ).

Додаткові навчальні програми:

 • Пробне тестування рівня загальної підготовки студента IELTS;

 • Навчальний комплекс Diamond English;

 • Навчальний комплекс English Platinum;

 • Навчальний комплекс Golden English;

 • Навчальний комплекс Bussines English;

 • Електронний словник, що вимовляє кожне слово Alphabyte;

 • Електронний перекладач Promt;

Корисні посилання:
http://www.britishcouncil.org.ua/exam/IELTS
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.learnenglishfeelgood.com/mixed-verb-tenses5.html
http://usefulenglish.ru/grammar/tenses-exercise-ten
http://usefulenglish.ru/grammar/tenses-exercise-eleven
http://ielts-kiev.com.ua/


© 2019 KNTU