Науково-дослідницька робота викладачів кафедри іноземних мов

1

Науково-дослідницька робота викладачів кафедри іноземних мов


Доцент Миценко Валерій Іванович

«Теоретико-методичні основи формування професійних навичок у студентів економічного профілю»

Пріоритетний напрям наукового дослідження: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;

Пріоритетний тематичний напрям наукового дослідження: фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.

Наукова новизна: вперше проаналізовані, теоретично обґрунтовані, розроблені та експериментально перевірені теоретико-методологічні та методичні засади, зміст і організаційно-педагогічні умови формування професійних якостей у студентів-економістів у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів освіти.

Науково-практична значимість полягає у можливості застосування одержаних результатів у формуванні професійних якостей студентів-економістів у процесі професійної підготовки у ВНЗ.


Доцент Щербина Світлана Володимирівна

«Оптимізація та активізація навчальних технологій викладання іноземних мов у вищому технічному навчальному закладі»

Пріоритетний напрям наукового дослідження: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;

Пріоритетний тематичний напрям наукового дослідження: Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.

Наукова новизна полягає у тому, що вперше теоретично обґрунтована та виділена методологічна основа, та її психолого-педагогічні підходи, оптимізації та активізації навчальних технологій, розроблені навчальні технології викладання викладання іноземних мов у вищому технічному навчальному закладі.

Практичне значення отриманих результатів: розроблена методика активізації навчального процесу, що сприяє підвищенню його ефективності, може бути використана викладачами кафедри іноземних мов з метою формування професійних умінь володіння іноземними мовами.


Доцент Русановська Тетяна Вікторівна.

«Порівняльна семасіологія (Вторинна номінація в українській і німецькій мовах)»

Пріоритетний напрям наукового дослідження: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;

Пріоритетний тематичний напрям наукового дослідження: Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.

Наукова новизна: вперше було виділено, та зроблено порівняльний аналіз вторинної номінації в українській та німецькій мовах.

Практична значимість полягає у можливості використання аналізу виділених номінацій у навчанні іноземних мов.


Доцент Гавриленко Ольга Миколаївна

«Формування іншомовної компетенції студентів економічних спеціальностей»

Пріоритетний напрям наукового дослідження: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;

Пріоритетний тематичний напрям наукового дослідження: Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.

Наукова новизна полягає в тому, що вперше виділені та обґрунтовані педагогічні підходи, умови, удосконалення дидактичних технологій формування іншомовної компетенції студентів економічних спеціальностей.

Практичне значення полягає у можливості використання виділених технологій у формуванні іншомовної компетенції студентів економічних спеціальностей.


Викладач Головко Ірина Олексіївна

«Розвиток технічної освіти в Англіїї (кінець ХІХ – початок ХХ ст.ст.)»

Пріоритетний напрям наукового дослідження: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;

Пріоритетний тематичний напрям наукового дослідження: фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.

Наукова новизна полягає у тому, що вперше виділено та проаналізовано розвиток технічної освіти в Англії в історичному контексті.

Практична значимість полягає у можливості використання теоретичного аналізу, висновків, виявлених закономірностей та тенденцій розвитку технічної освіти в Англії викладачами кафедр , що викладають історію технічного розвитку.


Викладач Гречихіна Наталія Володимирівна

«Дефініція як одиниця науково-навчального тексту з економіки: структура, семантика, функція»

Пріоритетний напрям наукового дослідження: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;

Пріоритетний тематичний напрям наукового дослідження: Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.

Актуальність дослідження визначається загальною спрямованістю сучасних наукових досліджень на всебічний аналіз мовних засобів об’єктивації знань, властивих різним типам дискурсивних практик, необхідністю обґрунтування статусу дефініцій як елементів наукового дискурсу ННТ.

Наукова новизна дослідження полягає в тому що на основі текстового матеріалу вперше комплексно описано засоби вираження галузевого знання з економіки в науково-навчальних текстах. Новою є виокремлена типологія дефініцій в навчально-наукових текстах економічного спрямування в зіставному аспекті. Вперше систематизовано особливості структурних, семантичних і функціональних характеристик дефініцій, які відображають специфіку їхнього вживання в ННТ на матеріалі української та англійської мов.

Практична цінність дослідження визначається можливостями використання фактичного матеріалу дисертації, основних положень і висновків: у викладанні теоретичного курсу зіставної лексикології англійської та української мов; для написання підручників і посібників з економіки. Типологія структурних моделей дефініцій, класифікація їхніх функцій, виокремлених на основі підручників економічного профілю можуть бути екстрапольовані на інші підстилі наукового дискурсу.


Викладач Штомпель Ганна Владиславівна

«Контрастивний аналіз лексико-семантичної групи дієслів ментальної дії в англійській, українській, російській та німецькій мовах»

Пріоритетний напрям наукового дослідження: фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;

Пріоритетний тематичний напрям наукового дослідження: Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.


© 2024 KNTU